ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia

1. Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli zaprasza do złożenia oferty.

1. Nazwa zadania: Rozbudowa zaplecza kuchennego

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na ocenę oferty:

Wyburzenie 2 otworów w ścianach, zamurowanie jednego otworu (stare drzwi), wylanie nadproża 3 szt., zerwanie podłogi drewnianej 60m2, wylanie samopoziomującej wylewki 60 m2, położenie płytek na podłogę - 60 m2 i ściany130 m2, odbudowa po wyburzeniach otworów wejściowych 3 szt., przebudowa okien na wyjście zewnętrzne 1 szt., postawienie ścianek działowych KG 6 szt., szpachlowanie 120 m2, malowanie120 m2, wstawienie 5 par drzwi wewnętrznych oraz 1 pary drzwi zewnętrznych, przeróbka instalacji ogrzewania, przeróbka instalacji wodno- kanalizacyjnej, przeróbka instalacji elektrycznej, instalacja wentylacji, założenie dodatkowego oświetlenia 7 szt. , zamówienie kontenera budowlanego.

 

3. Termin realizacji zamówienia : do 30.08.2021 r.

4. Kryterium/kryteria oceny ofert: Cena, jakość usług

5. Termin składania ofert: Do 23.06.2021 r. godz. 12.00

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Oferty można składać:

Drogą elektroniczną na adres: kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

Pisemnie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6

05-506 Lesznowola

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego , jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu. 

8.Osoba do kontaktu :  

Dorota Obrycka tel.: 22 757 93 99 w 115,  e-mail: dorota.obrycka@zsplesznowola.pl

Anna Dębicka tel.: 22 757 93 99 w 115,  e-mail: anna.debicka@zsplesznowola.pl

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.

2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień dotyczących warunku określonego w pkt.4 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu, na której zostało umieszczone ogłoszenie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

 

do góry