ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Deklaracja dostępności


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • na stronie znajdują się elementy bez nazwy dostępnej dla technologii asystujących,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Kompatybilność

 • WCAG 2.1
 • HTML 5
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.08.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową i koordynatorem jest Kierownik gospodarczy ZSP Lesznowola Dorota Obrycka. Dane kontaktowe: dorota.obrycka@zsplesznowola.pl, tel.: 22 757 93 99 w 115.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZSP Lesznowola niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
 • adres: ul. Lipowa 28, 05-506 Magdalenka
 • e-mail: zopo@zopo.pl
 • telefon: 22 757 96 19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli ul. Szkolnej 6, 05-506 Lesznowola i jest podzielony na 4 budynki.

1. Budynek przy ul. Szkolnej 6, klasy III – VIII, to trzykondygnacyjny budynek z jasną elewacją, widoczny z daleka. Wejściem głównym nr 1 wchodzimy do sekretariatu głównego, gabinetu Dyrektora i biblioteki pokonując 6 schodów, na klatce schodowej znajduje się poręcz. Wejście nr 3 posiada swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Można swobodnie dostać się na stołówkę, blok sportowy oraz świetlicę. Wejście 4 i 5 również posiadają łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wejściem nr 4 można dojść do oddziału przedszkolnego, sekretariatu N6, gabinetu wicedyrektora, intendenta, kierownika świetlicy, stołówki oraz kierownika gospodarczego. Szkoła posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do pozostałych części szkoły prowadzą schody.
Stara część szkoły nie posiada windy, platform. Zespół nie posiada informacji głosowych pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed wejściem nr 4 i 5 znajdują się 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Szkoła posiada przyrządy do nauki dla dzieci słabowidzących.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie budynku ZSP Lesznowola może liczyć na pomoc obsługi szkoły. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

2. Budynek klas I-II ul. Sportowa 5, to trzykondygnacyjny budynek z jasną elewacją, widoczny z daleka. Budynek posiada windę i swobodny dostęp na każde piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Budynek posiada jedno miejsce dla niepełnosprawnych umiejscowione z tyłu budynku.

3. Budynek oddziałów przedszkolnych – klasy 0, ul. Szkolna 16, to trzykondygnacyjny budynek z jasną elewacją widoczny z daleka. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, toalet dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Budynek posiada jedno miejsce dla niepełnosprawnych umiejscowione z tyłu budynku. Brak miejsc dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking obok budynku.

4. Budynek przedszkola ul. Miłosza 5, to budynek parterowy z jasną elewacją. Posiada podjazd dla niepełnosprawnych i łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Budynek posiada jedno miejsce dla niepełnosprawnych umiejscowione przed wejściem.

 

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli pracuje nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacją aktualnie niedostępnych elementów.

do góry